Disclaimer

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd periodiek deze voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van a.s.r. real estate (“a.s.r.”), alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (“de Informatie”).

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. a.s.r. is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid van gebruik) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van a.s.r. a.s.r. is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

De cijfers betreffende de financiële verslaglegging (kwartaal- halfjaar- jaarcijfers van a.s.r. real estate en de fondsen) op deze website zijn per 30 september 2021, tenzij anders aangegeven.

Leest u ook onze disclaimer met betrekking tot onze fondsen en fiduciaire dienstverlening.

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. a.s.r. is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Bescherming Persoonsgegevens 

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens via deze website is onderwerp van onze Privacy statement en Cookiewetgeving. Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij a.s.r.

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van a.s.r. in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van a.s.r. en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van a.s.r.

a.s.r. real estate is een geregistreerd merk van ASR Nederland N.V.

Ongevraagd toegestuurde ideeën

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de “Materialen”) op deze website plaatst of deze toestuurt aan a.s.r. via e-mail of anderszins, zal a.s.r. gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en a.s.r. zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

U vrijwaart hierbij a.s.r. terzake van alle schade en kosten die a.s.r. lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Deze Gebruiksvoorwaarden en onze Privacy en Cookiepolicy zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden en onze Privacy en Cookiepolicy ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Deze ASR Real Estate BV (a.s.r.) website wordt aangeboden als service voor institutionele en professionele beleggers/adviseurs. De informatie en overige stukken op deze website dienen niet te worden opgevat als aanbod of uitnodiging om enige hier vermelde beleggingen te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen, en zijn evenmin bedoeld om te worden gedistribueerd of gebruikt door enige personen in enig land, met inbegrip van de Verenigde Staten, waar de hier vermelde beleggingsfondsen en diensten niet gerechtigd zijn of voor distributie geregistreerd staan of waarin de verspreiding van informatie over de fondsen of diensten verboden is. De fondsen en diensten zijn niet zonder meer geschikt voor alle beleggers en het aanbieden ervan is mogelijk niet toegestaan onder de plaatselijke wet- of regelgeving. Beleggers dienen advies in te winnen bij hun onafhankelijke adviseurs alvorens over te gaan tot belegging en dienen zich te vergewissen van de plaatselijke wetgeving inzake beleggingen.

Geen van de fondsen staat geregistreerd onder de Amerikaanse Wet op effecten (Securities Act) van 1933 of onder de Amerikaanse Wet op de beleggingsmaatschappijen (Investment Company Act) van 1940. De hier opgenomen gegevens van de fondsen vormen geen aanbod voor verkoop en zijn niet bedoeld ter verkoop in de VS of op de grondgebieden, bezittingen of protectoraten die onder de jurisdictie van de VS vallen, noch aan inwoners, burgers of ingezetenen van een van die gebieden.

De waarde van uw beleggingen kan stijgen of dalen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Sommige van de fondsen op deze website kunnen gebruikmaken van leverage-mogelijkheden of derivaten, of kunnen tot 100% van het totale vermogen beleggen in niet-beursgenoteerde effecten, mogelijk afkomstig uit zogenaamde opkomende of ontwikkelingslanden. Dit kan specifieke risico’s met zich meebrengen waar de belegger zich bewust van moet zijn. Dit betreft onder meer risico’s met betrekking tot de politieke en economische stabiliteit, wisselkoersen en de geldende buitenlandse normen voor de belasting en financiële verslaglegging. Voor sommige op deze website vermelde beleggingsfondsen is /wordt de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, alsmede de kosten en bijbehorende risico’s. Neem geen onnodige risico’s. Lees de Essentiële Beleggersinformatie aandachtig door. Alle overige producten of effecten die op deze website worden genoemd, hebben hun eigen specifieke voorwaarden. Deze dient u eveneens te raadplegen.

De inhoud van de a.s.r. website gaat uit van informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. a.s.r., noch enige overige onderneming of eenheid die behoort tot de a.s.r. Groep, noch hun directeuren, werknemers of adviseurs aanvaarden op enige wijze aansprakelijkheid voor de informatie, druk of zetfouten of de aanbevelingen die op de website worden gedaan. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.